• 205 ربـاعی جدید از سنـایی کشف شد

    مصحح رباعیات سنایی از کشف 205 رباعی جدید در میان 25 نسخه خطی از اشعار این شاعر و عارف قرن ششم هجری که در دیگر آثار چاپ شده او تاکنون مشاهده نشده است، خبر داد و ابراز امیدواری کرد این اشعار در کتاب مستقلی با نام "رباعیات سنایی" تا پایان تابستان امسال منتشر شود.